Megvalósulás alatti és megvalósult pályázataink


Csoóri Sándor Alap – Széleskörű népzenei oktatás megtartása Palócföldön II. (CSSP-E-Zeneoktat-2019-0078)

Beszámoló letöltése

Emberi erőforrás támogatáskezelő


Szécsényi Forgách-kastély turisztikai célú fejlesztése

Pályázó megnevezése: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi 2020

Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.

Pályázat azonosító száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00024

A projekt célja a szécsényi Forgách-kastély és közvetlen környezetének turisztikai fejlesztése, illetve ennek keretében a kastély épületében működő Kubinyi Ferenc Múzeum térhasználatának korszerűsítése. A projekt fő célkitűzése minőségi turisztikai igényeknek megfelelő, innovatív, egyedi, nemzetközi szinten is versenyképes komplex turisztikai attrakció kialakítása, illetve továbbfejlesztése, az elérhető szolgáltatások körének bővítése, valamint a turizmus idényjellegének csökkentése. Megtörténik az ún. kasznárház épületének felújítása, kávézó kialakítása. A kastély épületében tervezett a jelenleg irodaként és raktárként használt szobák, épületrészek megnyitása és kiállítások számára történő átalakítása, a jelenlegi kiállítások megtartása, frissítése mellett új kiállítások is megvalósulnak (Szécsény története, épület története, birtokos családok története, enteriőrök, nemes-tudós nógrádiak stb.), amelyek egyben arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a jelenleg a raktárban lévő műtárgyak egy része bemutatásra kerüljön. A díszterem historizáló díszítőfestésének rekonstruálása, a várkertben az angolpark részét képező grotta rekonstruálása is tervbe van véve.

A kastélyépület alapvető térrendszerének bolygatása nélkül, a meglévő struktúra felhasználásával alakítjuk ki a fejlesztési elemeket. Kizárólag az emeleti díszterem környékén történik olyan mérvű beavatkozás, ami meglévő történeti épületszerkezeteket érint: a díszítőfestés rekonstrukcióját tervezzük itt. A fejlesztési koncepció lényegi eleme, hogy a kastélyban csökkentse a nem látogatható területeket és a lehető legtöbb helyiséget megnyissa a látogatók előtt. Ennek megfelelően a földszinti munkaszobák, raktárak helyén – azok kitelepítésével – új kiállítótereket, látványtárakat hozunk létre. Jelen felújítás a kastélyépület pincéjét és padlásterét nem érinti. A fent vázolt koncepció kiegészítéseként a vendéglátási és látogatóközpont funkciókat a főépületen kívül tudjuk biztosítani. A kastélykert délkeleti részén álló kasznárházban kap helyet a kávézó és terasza, oly módon, hogy az itt feltárt középkori konyha maradványai a fogyasztótérben bemutatásra kerülnek. A középkori padlószintet láttatni tervezzük. Az előtér kertjét is rendezzük, és az így létrejövő hangulatos udvar tökéletes fogadótérként tud működni.

Pályázati összeg

A projekt összértéke: 600.000.000.-Ft- Ebből SZKNKFT: bruttó 561.553.480 Ft. Önrész mértéke: 0 Ft.

Projektmegvalósítási időszak

A projekt megvalósításának várható befejezése: 2020. augusztus


Európai Mobilitási Hét (AMN-2018-0233)

Pályázati összeg

428.400.-

Projektmegvalósítási időszak

2018.09.16. – 2018.09.22.


EFOP-3.3.2-16 – Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért – Magyarság, palócság, Szécsény térsége

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00376
A támogatás mértéke (%-ban) – Támogatás aránya: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása – projekt összefoglalása:
A pályázat segítségével a 12 együttműködő partner számára létrejövő foglalkozásaink legfőbb célja az egyéni és közösségi azonosságtudat fejlesztése, a közösségi szemlélet kibontakoztatása és az egymás iránti tolerancia, empátia növelése. Fontos szempontja az is, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását. Ezt jellemzően úgy tudjuk elérni, hogy bemutatjuk térségünk történeti közösségi kultúráját és életmódját. Különféle gyakorlatok és kulturális bemutatók révén felhívjuk a gyermekek, diákok figyelmét régiónk sajátos értékvilágára, megtartó erejére, és azokra a történelmi példákra, amelyek területünkön megvalósultak. Az iskolai történelem, magyar nyelv- és irodalom, környezet-, táj- és népismeret oktatás sikeréhez a lokálisabb és tágabb honismereti foglalkozásaink egyaránt nagyban hozzájárulnak. Az alkalmazott vetítések, gyakorlati foglalkozások, vetélkedők, megtalálós és ügyességi játékok élményt nyújtva és a korosztályos együttműködést fejlesztve érik el a célzott ismeretátadást, személyiségfejlesztést. Fontos lépéseket jelentenek képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában. Felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. E célokat az óvodások, az általános iskolás alsó és felső tagozatosai és a középiskolások körében testre szabottan, az életkoruknak és családi hátterüknek megfelelő módszerekkel kívánjuk elérni. Emellett a konstrukció hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez. Mindezek által a több éves projektünk képes lesz csökkenteni a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát is. Programunk egyúttal az esélyteremtő és hátránykompenzációs beavatkozások javítását is jelenti, és azokat az egész életen át tartó tanulás, szellemi-lelki gyarapodás perspektívájába helyezi. Kétrétű programot kívánunk megvalósítani. Egyrészt a Múzeum és Könyvtár mozgósítani kívánja azt a hatalmas kulturális-műveltségi potenciált és vagyont, amelyet gyarapít, megőriz, feldolgoz és közzétesz, azaz kezel, másrészt e mozgósítás rendező szempontjait a nevelési-oktatási intézmények igényei képezik. Tehát pályázati programunk egy olyan, a kulturális és nevelési-oktatási intézmények közötti partnerség eredményeként valósul meg, amely nagyban fejleszti a résztvevő intézmények közötti együttműködést és az arra való készséget – a rájuk bízott gyermekek és diákok készségeinek és tudásának hatékony fejlesztése, tehetsége kibontakoztatása céljából.

Pályázati összeg

29.808.519.-

Projektmegvalósítási időszak

2017.01.01. – 2018.12.31.


NKA – Emlékezzünk a zenetörténet jubileumukat ünneplő géniuszaira az év szakrális ünnepeinek szellemében című koncertsorozatra

Pályázati összeg

200.000.-

Projektmegvalósítási időszak

2018.06.08. – 2019.05.31.


NKA – Palóc Advent, Hagyományőrző Szüreti Körtánc, Nógrád Megyei Őszi Tárlat nemzetközi hatókörű rendezvények lebonyolítására

Pályázati összeg

400.000.-

Projektmegvalósítási időszak

2018.09.15. – 2018.12.31.


NKA – Szakmai eszközfejlesztésre a szécsényi Krúdy Gyula Városi Könyvtárban

Pályázati összeg

1.683.995.-

Projektmegvalósítási időszak

2018.07.02. – 2019.08.30.


NKA- A Pilinyi kultúra névadó és a hazai szkíta emlékanyag meghat. lelőhelyének kutatására:báró Nyáry Jenő és Albert 19. sz.-i ásatási helyszíneinek lokalizálására

Pályázati összeg

700.000.-

Projektmegvalósítási időszak

2018.09.01. – 2019.06.30.


NKA – Kastély Szalon a Kubinyi Ferenc Múzeumban/volt Forgách kastélyban (II.)

Pályázati összeg

300.000.-

Projektmegvalósítási időszak

2018.09.01. – 2019.03.31.


NKA – Fényképész-műhely veszélyeztetett műtárgyainak megvásárlása
Közgyűjteményi kollégium, Altéma: 204110; Szakterület: MÚZEUM
Adatlap azonosító: A2018/N9582

Pályázati összeg

450.000.-

Projektmegvalósítási időszak

2018.10.01. – 2019.02.28.


Emlékezzünk a nemzeti romantika korszakának zeneszerzőire és a magyar zenetörténet géniuszaira (Bartókra, Kodályra) c. koncertsorozatra a szécsényi Múzeumban

Pályázati összeg

200.000.-

Projektmegvalósítási időszak

2017.09.08. – 2018.05.29.


Kubinyi Ágoston – Kiállítás sorozat – Önkrományzat

Projektmegvalósítási időszak

2018.01.31.

Kubinyi Ágoston – Régészeti Látványraktár – Önkormányzat

Pályázati összeg

Projektmegvalósítási időszak

2018.01.31.


Kastély Szalon a Kubinyi Ferenc Múzeumban címmel Havonkénti rendezvények megvalósítására a főnemesi családok mai képviselőivel (1.)

Pályázati összeg

500.000.-

Projektmegvalósítási időszak

2016.11.01. – 2017.12.31.


Az első földművelők az Ipoly völgyében – Településszerkezeti kutatások megvalósítására Nógrád megyében

Pályázati összeg

700.000.-

Projektmegvalósítási időszak

2017.09.01. – 2018.12.31.